Naše služby


Při poskytování služeb při ochraně a uplatňování práv z duševního vlastnictví a práv souvisejících se členové INPARTNERS GROUP specializují zejména na následující oblasti:
 • autorské právo a práva související
 • software a jeho ochrana
 • patenty na vynálezy
 • užitné vzory
 • průmyslové vzory
 • topografie polovodičových výrobků
 • odrůdové právo
 • ochranné známky
 • označení původu a zeměpisná označení
 • obchodní firmy
 • doménová jména
 • nekalá soutěž
 • obchodní tajemství
 • know-how
 • důvěrné informace
 • ochrana dobré pověsti
 • ochrana osobnosti
 • ochrana osobních údajů
 • mediální právo a reklama
 • právní audit duševního vlastnictví
 • arbitráž a mediace právních sporů o duševní vlastnictví
 • licence
 • správa duševního vlastnictví ve výzkumu, vývoji a inovacích


image - 27x7


Informace pro spotřebitele


Mimosoudní řešení sporu:

Případné spory mezi spotřebiteli (tj. osobami nejednajícími v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a advokáty či patentovými zástupci je možno řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění dle zákona č. 378/2015 Sb. mimosoudně u orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.


Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (http://www.cak.cz).


Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi patentovým zástupcem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování služeb patentového zástupce je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).


Odměna:

Smluvní - hodinová sazba 2.000 Kč + DPH.


nebo


Mimosmluvní (u advokátů v případě, kdy není dohodnuta smluvně) - dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif).


Kromě odměny má advokát anebo patentový zástupce nárok na náhradu hotových výdajů (např. cestovné, soudní a správní poplatky, náklady za překlady, znalecké posudky, notářské zápisy, opisy, poštovné apod.).